2.5. Generator Inspect

2.5.1. Is Generator

>>> from inspect import isgenerator
>>>
>>>
>>> a = [x for x in range(0,5)]
>>> b = (x for x in range(0,5))
>>>
>>> isgenerator(a)
False
>>> isgenerator(b)
True
>>> from inspect import isgenerator
>>>
>>>
>>> data = range(0, 10)
>>>
>>> isgenerator(data)
False

2.5.2. Introspection

>>> data = (x for x in range(0,10))
>>>
>>>
>>> next(data)
0
>>>
>>> data.gi_code 
<code object <genexpr> at 0x..., file "<...>", line 1>
>>>
>>> data.gi_running
False
>>>
>>> data.gi_frame 
<frame at 0x..., file '<...>', line 1, code <genexpr>>
>>>
>>> data.gi_frame.f_locals 
{'.0': <range_iterator object at 0x...>, 'x': 0}
>>>
>>> data.gi_frame.f_code 
<code object <genexpr> at 0x...0, file "<...>", line 1>
>>>
>>> data.gi_frame.f_lineno
1
>>>
>>> data.gi_frame.f_lasti
10
>>>
>>> data.gi_yieldfrom

2.5.3. Memory Footprint

 • sys.getsizeof(obj) returns the size of an obj in bytes

 • sys.getsizeof(obj) calls obj.__sizeof__() method

 • sys.getsizeof(obj) adds an additional garbage collector overhead if the obj is managed by the garbage collector

 • 104 bytes for generator in Python 3.10

 • 112 bytes for generator in Python 3.9

 • 112 bytes for generator in Python 3.8

 • 120 bytes for generator in Python 3.7

>>> from sys import getsizeof
>>>
>>>
>>> gen1 = (x for x in range(0,1))
>>> gen10 = (x for x in range(0,10))
>>> gen100 = (x for x in range(0,100))
>>> gen1000 = (x for x in range(0,1000))
>>>
>>> getsizeof(gen1)
104
>>>
>>> getsizeof(gen10)
104
>>>
>>> getsizeof(gen100)
104
>>>
>>> getsizeof(gen1000)
104
>>> from sys import getsizeof
>>>
>>>
>>> com1 = [x for x in range(0,1)]
>>> com10 = [x for x in range(0,10)]
>>> com100 = [x for x in range(0,100)]
>>> com1000 = [x for x in range(0,1000)]
>>>
>>>
>>> getsizeof(com1)
88
>>>
>>> getsizeof(com10)
184
>>>
>>> getsizeof(com100)
920
>>>
>>> getsizeof(com1000)
8856
../../_images/generator-function-performance.png

Figure 2.1. Source: https://www.askpython.com/python/python-yield-examples

2.5.4. Assignments

Code 2.28. Solution
"""
* Assignment: Generator Function Iris
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Write filter for `DATA` which returns `features: list[float]` for given `species: str`
  2. Implement solution using function
  3. Implement solution using generator and `yield` keyword
  4. Compare results of both using `sys.getsizeof()`
  5. What will happen if input data will be bigger?
  6. Note, that in different Python versions you'll get slightly
    different values for getsizeof generator and function:
    a. 104 for generator in Python 3.10
    b. 112 for generator in Python 3.9
    c. 112 for generator in Python 3.8
    d. 120 for generator in Python 3.7
  7. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Napisz filtr dla `DATA` zwracający `features: list[float]` dla danego gatunku `species: str`
  2. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując funkcję
  3. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słowo kluczowe `yield`
  4. Porównaj wyniki obu używając `sys.getsizeof()`
  5. Co się stanie, gdy ilość danych będzie większa?
  6. Zwróć uwagę, że w zależności od wersji Python wartości getsizeof
    dla funkcji i generatora mogą się nieznaczenie różnić:
    a. 104 dla generator w Python 3.10
    b. 112 dla generator w Python 3.9
    c. 112 dla generator w Python 3.8
    d. 120 dla generator w Python 3.7
  7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from sys import getsizeof
  >>> from inspect import isfunction, isgeneratorfunction

  >>> assert isfunction(function)
  >>> assert isgeneratorfunction(generator)

  >>> list(function(DATA, 'setosa'))
  [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2], [4.7, 3.2, 1.3, 0.2]]
  >>> list(generator(DATA, 'setosa'))
  [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2], [4.7, 3.2, 1.3, 0.2]]

  >>> getsizeof(function(DATA, 'setosa'))
  88
  >>> getsizeof(function(DATA*10, 'setosa'))
  248
  >>> getsizeof(function(DATA*100, 'setosa'))
  1656
  >>> getsizeof(generator(DATA, 'setosa'))
  104
  >>> getsizeof(generator(DATA*10, 'setosa'))
  104
  >>> getsizeof(generator(DATA*100, 'setosa'))
  104
"""

DATA = [
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa')]


# Function get `features: list[float]` from `DATA` for given `species`
# type: Callable[[list[float|str], str], list[float]]
def function(data: list, species: str):
  ...


# Generator get `features: list[float]` from `DATA` for given `species`
# type: Generator
def generator(data: list, species: str):
  ...